GDPR

Vi hanterar enbart kontaktuppgifter kring våra medlemmar vilket innebär att vi sparar namn, adress, telefon och e-post. Vi gör även en notering om att medlemsavgift är betald.

Vi kommer aldrig att sälja eller på annat sätt dela dessa uppgifter med tredje person. De används enbart för vår interna administration.

Medlem som efter två år inte betalat medlemsavgift stryks ur våra register, enskild medlem kan bli struken genom att kontakta representant för föreningen. På samma sätt kan man begära uppgift från föreningen om vilka uppgifter som finns sparade.

Registeransvarig är föreningens ordförande.